Politika privatnosti

Glavna / Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti podataka o ličnosti (u daljem tekstu Politika privatnosti) primenjuje se na sve informacije koje Sajt može da primi o korisniku tokom pregleda sajta.

1. DEFINICIJA POJMOVA

1.1 U ovoj Politici privatnosti koriste se sledeći termini:

1.1.1. „Administracija sajta“ - ovlašćeni zaposleni za upravljanje sajtom koji organizuju i (ili) obrađuju lične podatke, a takođe određuju svrhe obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka koji se obrađuju, radnje (operacije) koje se obavljaju sa ličnim podacima.

1.1.2. „Lični podaci“ – svaka informacija koja se odnosi na direktno ili indirektno identifikovanu ili identifikujuću osobu (subjekat ličnih podataka).

1.1.3. „Obrada ličnih podataka“ - svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) izvršenih pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih sredstava sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, pojašnjenje (ažuriranje, promenu ), izdvajanje, korišćenje, prenos (distribucija, obezbeđivanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka.

1.1.4. „Poverljivost ličnih podataka“ je zahtev da Operater ili drugo lice koje ima pristup ličnim podacima poštuje zahtev da ne dozvoli njihovu distribuciju bez saglasnosti subjekta ličnih podataka ili prisustva drugog pravnog osnova.

1.1.5. „Korisnik sajta“ (u daljem tekstu Korisnik) je lice koje ima pristup sajtu putem Interneta i koristi ga.

1.1.6. „Kolačići“ su mali deo podataka koji šalje veb server i čuva se na računaru korisnika, koji veb klijent ili veb pretraživač šalje veb serveru svaki put u HTTP zahtevu kada se pokuša da se otvori stranica na odgovarajući sajt.

1.1.7. „IP adresa“ je jedinstvena mrežna adresa čvora u računarskoj mreži izgrađenoj korišćenjem IP protokola.

2. OPŠTE ODREDBE

2.1. Korišćenje Sajta od strane korisnika predstavlja saglasnost sa ovom Politikom privatnosti i uslovima obrade ličnih podataka Korisnika.

2.2. U slučaju neslaganja sa uslovima Politike privatnosti, Korisnik mora prestati da koristi Sajt.

2.3. Ova Politika privatnosti se odnosi samo na ovu veb stranicu. Administracija sajta ne kontroliše i nije odgovorna za sajtove trećih strana kojima Korisnik može da pristupi preko linkova dostupnih na Sajtu.

2.4. Administracija sajta ne proverava tačnost ličnih podataka koje je dao Korisnik sajta.

3. PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI

3.1. Ova Politika privatnosti utvrđuje obaveze Administracije sajta da ne otkriva i obezbeđuje režim zaštite poverljivosti ličnih podataka koje Korisnik daje na zahtev Administracije sajta prilikom registracije na Sajtu ili prilikom davanja naloga za kupovinu Robe, pružanje usluga ili obavljanje poslova.

3.2. Lične podatke dozvoljene za obradu prema ovoj Politici privatnosti korisnik daje popunjavanjem obrasca na Sajtu i uključuje sledeće informacije:

3.2.1. prezime, ime, patronim korisnika;

3.2.2. Kontakt telefon korisnika;

3.2.3. adresa e-pošte (e-mail);

3.2.4. adresa isporuke Robe ili mesto pružanja usluga (ako je potrebno);

3.2.5. mesto prebivališta Korisnika.

3.3. Sajt štiti podatke koji se automatski prenose tokom pregleda reklamnih blokova i prilikom posete stranica na kojima je instaliran statistički skript sistema („piksel“):

IP adresa;

informacije iz kolačića;

informacije o pretraživaču (ili drugom programu koji pristupa oglašavanju);

vreme pristupa;

adresa stranice na kojoj se nalazi oglasna jedinica;

upućivač (adresa prethodne stranice).

3.3.1. Onemogućavanje kolačića može dovesti do nemogućnosti pristupa delovima Sajta koji zahtevaju autorizaciju.

3.3.2. Sajt prikuplja statistiku o IP adresama svojih posetilaca. Ove informacije se koriste za identifikaciju i rešavanje tehničkih problema i za praćenje zakonitosti finansijskih plaćanja.

3.4. Sve druge lične informacije koje nisu navedene gore (istorija kupovine, korišćeni pretraživači i operativni sistemi, itd.) podležu bezbednom skladištenju i nedistribuciji, osim u slučajevima predviđenim u paragrafima. 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

4. SVRHE PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

4.1. Administracija sajta može koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe:

4.1.1. Identifikacija Korisnika registrovanog na Sajtu za naručivanje i (ili) zaključivanje Ugovora o prodaji i kupovini robe ili pružanju usluga na daljinu.

4.1.2. Omogućavanje korisniku pristupa personalizovanim resursima Sajta.

4.1.3. Uspostavljanje povratne informacije sa Korisnikom, uključujući slanje obaveštenja, zahteva u vezi sa korišćenjem Sajta, pružanjem usluga, obradom zahteva i aplikacija Korisnika.

4.1.4. Određivanje lokacije Korisnika radi obezbeđenja bezbednosti i sprečavanja prevare.

4.1.5. Potvrda tačnosti i potpunosti ličnih podataka koje daje Korisnik.

4.1.6. Kreiranje naloga za kupovinu ili naručivanje usluga, ako je Korisnik pristao da kreira nalog.

4.1.7. Obaveštenja Korisnika sajta o statusu Narudžbine.

4.1.8. Obrada i primanje uplata, potvrđivanje poreza ili poreskih olakšica, osporavanje plaćanja, utvrđivanje podobnosti Korisnika za kreditnu liniju.

4.1.9. Pružanje efikasne korisničke i tehničke podrške korisniku ako se pojave problemi sa korišćenjem Sajta.

4.1.10. Pružanje Korisnika, uz njegovu saglasnost, ažuriranja proizvoda ili usluga, specijalnih ponuda, informacija o cenama, biltena i drugih informacija u ime Sajta ili u ime partnera Sajta.

4.1.11. Obavljanje reklamnih aktivnosti uz saglasnost Korisnika.

4.1.12. Omogućavanje korisniku pristupa sajtovima ili uslugama partnera Sajta u cilju dobijanja proizvoda, ažuriranja i usluga.

5. METODE I USLOVI OBRADE LIČNIH INFORMACIJA

5.1. Obrada ličnih podataka Korisnika se vrši bez vremenskog ograničenja, na bilo koji zakonski način, uključujući u informacionim sistemima o ličnim podacima pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata.

5.2. Korisnik je saglasan da Administracija sajta ima pravo da prenese lične podatke trećim licima, posebno, kurirskim službama, poštanskim organizacijama, telekomunikacionim operaterima, isključivo u svrhu ispunjenja narudžbine korisnika postavljene na sajtu, uključujući isporuku Robe, pružanje Usluga ili obavljanja Posla.

5.3. Lični podaci korisnika mogu se preneti ovlašćenim državnim organima Republike Srbije samo na osnovu i na način utvrđen zakonodavstvom Republike Srbije.

5.4. U slučaju gubitka ili otkrivanja ličnih podataka, Administracija sajta obaveštava Korisnika o gubitku ili otkrivanju ličnih podataka.

5.5. Administracija sajta preduzima neophodne organizacione i tehničke mere za zaštitu ličnih podataka Korisnika od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, uništavanja, modifikacije, blokiranja, kopiranja, distribucije, kao i od drugih nezakonitih radnji trećih lica.

5.6. Administracija sajta, zajedno sa Korisnikom, preduzima sve neophodne mere da spreči gubitke ili druge negativne posledice uzrokovane gubitkom ili otkrivanjem ličnih podataka Korisnika.

6. OBAVEZE STRANA

6.1. Korisnik je dužan:

6.1.1. Obezbedite informacije o ličnim podacima neophodnim za korišćenje Sajta.

6.1.2. Ažurirajte, dopunite date informacije o ličnim podacima ako se ti podaci promene.

6.2. Administracija sajta je dužna da:

6.2.1. Koristite primljene informacije isključivo u svrhe navedene u tački 4. ove Politike privatnosti.

6.2.2. Osigurati da se poverljive informacije čuvaju u tajnosti, ne otkrivaju bez prethodne pismene dozvole Korisnika, kao i da ne prodaju, razmenjuju, objavljuju ili otkrivaju na druge moguće načine prenete lične podatke Korisnika, sa izuzetkom paragrafa. 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

6.2.3. Preduzmite mere predostrožnosti za zaštitu poverljivosti ličnih podataka Korisnika u skladu sa postupkom koji se obično koristi za zaštitu ove vrste informacija u postojećim poslovnim transakcijama.

6.2.4. Blokirati lične podatke koji se odnose na relevantnog Korisnika od momenta prijave ili zahteva Korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika ili ovlašćenog organa za zaštitu prava subjekata ličnih podataka za period provere, u slučaju otkrivanja nepouzdanih ličnih podataka. podataka ili protivpravnih radnji.

7. ODGOVORNOST STRANA

7.1. Administracija sajta, koja nije ispunila svoje obaveze, snosi odgovornost za gubitke koje je korisnik pretrpeo u vezi sa nezakonitom upotrebom ličnih podataka, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, osim u slučajevima predviđenim u st. 5.2., 5.3. i 7.2. ove Politike privatnosti.

7.2. U slučaju gubitka ili otkrivanja poverljivih informacija, Administracija sajta nije odgovorna ako ove poverljive informacije:

7.2.1. Postao je javno vlasništvo sve dok nije izgubljen ili otkriven.

7.2.2. Primljeno od treće strane pre nego što ga je primila Administracija sajta.

7.2.3. Objavljeno uz saglasnost Korisnika.

8. REŠAVANJE SPOROVA

8.1. Pre podnošenja tužbe sudu za sporove koji proizilaze iz odnosa između korisnika sajta i administracije sajta

8.2. Primalac zahteva, u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema reklamacije, pismeno obaveštava podnosioca zahteva o rezultatima razmatranja zahteva.

8.3. Ako se sporazum ne postigne, spor će biti prosleđen sudskom organu u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

8.4. Važeće zakonodavstvo Republike Srbije primenjuje se na ovu Politiku privatnosti i odnos između Korisnika i Administracije sajta.

9. DODATNI USLOVI

9.1. Administracija sajta ima pravo da menja ovu Politiku privatnosti bez saglasnosti Korisnika.

9.2. Nova Politika privatnosti stupa na snagu od trenutka objavljivanja na Sajtu, osim ako je drugačije određeno novim izdanjem Politike privatnosti.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK